Regulamin przetwarzania danych osobowych

Polityka prywatności.

Dane osobowe zbierane przez NOWATOR Grzegorz Walczak z siedzibą w Zalesiu Górnym, przy ul. Leśnych Boginek 4, posiadającą nr NIP 123 002 57 31 przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz polskich przepisach, wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych. NOWATOR Grzegorz Walczak traktuje dane osobowe poufnie i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wymienionych powyżej aktach prawnych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma NOWATOR Grzegorz Walczak z siedzibą w Zalesiu Górnym, przy ul. Leśnych Boginek 4, posiadającą nr NIP 123 002 57 31.

Zbieranie danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, są jednak warunkiem zawarcia umowy. Macie Państwo prawo do cofnięcia zgody. Wtedy dane są przetwarzane tylko do czasu cofnięcia zgody. Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych, poprawiania, żądania usunięcia niektórych zapisów lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi lub przeniesienia danych.

Dane które gromadzimy

Cel i zakres przetwarzania danych

Państwa dane będą zbierane i przetwarzane: a) w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży materiałów i usług, zawieranej lub zawartej z Administratorem oraz w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z firmą NOWATOR Grzegorz Walczak służącej realizacji zobowiązań zawartych w umowie (art. 6 ust. 1 lit b/ ogólnego Rozporządzenia) b) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez firmę NOWATOR Grzegorz Walczak, jako administratora danych w celu świadczenia usług, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, zabezpieczenia stosunku zobowiązaniowego powstałego pomiędzy Państwem a administratorem, zabezpieczenia wyegzekwowania wierzytelności i windykacji należności, weryfikacji pod względem wywiązywania się z zobowiązań zapobiegania oszustwom (art. 6 ust. 1 lit f/ ogólnego Rozporządzeni c) w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z NOWATOR Grzegorz Walczak (art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 6 ust. 1 lit a/ ogólnego Rozporządzenia) d) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na NOWATOR Grzegorz Walczak (art. 6 ust. 1 lit c/ ogólnego Rozporządzenia)

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty powiązane bezpośrednio z firmą NOWATOR Grzegorz Walczak, w sposób organizacyjny lub osobowy: producenci i dostawcy towarów, przewoźnicy a także zewnętrzni dostawcy materiałów i usług dla firmy NOWATOR Grzegorz Walczak, np. podmioty świadczące usługi informatyczne, księgowe, ubezpieczeniowe i inne podmioty przetwarzające dane w imieniu firmy NOWATOR Grzegorz Walczak, windykatorzy, kancelarie prawne, służby państwowe i sądy. Państwa dane nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską ani przez firmę NOWATOR Grzegorz Walczak ani przez firmy z nami współpracujące. Państwa dane przekazane wymienionym powyżej podmiotom są traktowane z zachowaniem najwyższej poufności.

Okres przetwarzania i przechowywania

Państwa dane przetwarzane będą w czasie niezbędnym do realizacji celu, a także po jego ustaniu w związku ze spełnieniem wymagań wynikających z prawa podatkowego, rachunkowego, oraz w czasie zapewniającym możliwość rozpatrywania ewentualnych roszczeń. Okres ten nie będzie dłuższy niż 10 lat licząc od początku roku kalendarzowego następującego po dniu zakończenia realizacji usługi.